Dokonalý orální sex díky speciální pohyblivé čelisti vám nabídne Rhya a to není vše! Rhya má i elektrickou stahovací vagínu pro dokonalý zážitek. 💋 rezervujte si ji.                                         🏷️☀️🌴🍹🍉⛱️🥥Užijte si letní ochlazení cen na nákup love doll nad 20 000 Kč se slevou 7% – jen od 1. do 31. července ► kód OCHLAZENI. Nevztahuje se na, již zlevněné sex dolls.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup spotřebitele na www.naughtyharbor.cz 

Úvodní ujednání

1) Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahy mezi společností NH harbor, s.r.o. IČ 07542399, se sídlem Pecháčkova 1244/7, Praha 5, 150 00, zapsána v OR u městského soudu Praha oddíl C, vložka č. 302603 tel 602 658 261 e-mail [email protected] (dále také jen „Prodávající“), jako prodávajícím a třetí osobou, která je dle zákona č. 89/2012 Sb. považována za spotřebitele (dále také jen „Kupující“), a která s Prodávajícím uzavře smlouvu (dále také jen „Smlouva“) prostřednictvím komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.naughtyharbor.cz (dále také jen „Eshop“). 

Tyto OP dále upravují vztah Prodávajícího a Kupujícího za situace, kdy Prodávající vystupuje pouze v pozici zprostředkovatele obchodu, který zprostředkovává Kupujícímu obchod s obchodní či výrobní formou v zahraničí (dále také jen „Dodavatel“). Uvedené se týká zboží, které je v Eshopu označeno jako „Na zakázku“ či „Na objednání“ a na uvedené zboží se užijí zvláštní ustanovení těchto OP upravující uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Dodavatelem (dále také jen „Zprostředkovaná smlouva“).

 2) Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito OP, pokud není ve Smlouvě nebo Zprostředkované smlouvě uvedeno výslovně jinak. 

3) Spotřebitelem je osoba, která uzavírá s Prodávajícím Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti, resp. který uzavírá s Dodavatelem Zprostředkovanou smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4) Pro právní vztah Prodávajícího s osobami, na které není hleděno jako na spotřebitele, se tyto OP nepoužijí. 

5) Smlouvu a Zprostředkovanou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. 

 

IIa. Uzavření Smlouvy

1) K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde zasláním objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) (dále také jen „Objednávka“ nebo „Návrh“), kterou Kupující po výběru zboží (jeho vložením do košíku v Eshopu) a vyplněním svých osobních a dalších údajů učiní odesláním elektronického formuláře v Eshopu vůči Prodávajícímu a její následnou akceptací ze strany Prodávajícího. Odesláním Objednávky (kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“) vyslovuje Kupující souhlas s těmito OP, čímž Kupující potvrzuje, že tyto OP četl, seznámil se se všemi informacemi v těchto OP uvedenými a souhlasí s tím, aby se jejich zněním řídil právní vztah založený akceptací jeho Objednávky ze strany Prodávajícího (Smlouvou), přičemž odesláním takového formuláře Kupující činí vůči Prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy za podmínek těchto OP. V případě, že Kupující nesouhlasí s tím, aby se jeho vztah s Prodávajícím řídil OP, musí objednávku vůči Prodávajícímu učinit jiným způsobem, než prostřednictvím Eshopu, neboť Objednávku (návrh uzavření smlouvy) prostřednictvím Eshopu nelze učinit jinak, než s přistoupením k těmto OP. 

2) Technicky dojde k uzavření Smlouvy tak, že Kupující si na Eshopu vybere zboží, o které má zájem za cenu a dalších podmínek u takového zboží uvedených, následně toto vloží do nákupního košíku a může pokračovat v nákupu stejným postupem u dalšího zboží. Následně po vložení všeho požadovaného zboží do košíku otevře podstránku „nákupní košík“, ve které je shrnuto veškeré zboží, které umístil do košíku a je uvedena i souhrnná cena veškerého vloženého zboží. Ve formuláři dále Kupující vyplní svou identifikaci, vybere způsob dopravy, způsob platby a odešle Objednávku. Součástí Objednávky před jejím odesláním je i vyčíslení ceny dopravy a balného. Následně Kupující Objednávku odešle Prodávajícímu. Akceptací takové objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena Smlouva. 

3) Kupující je oprávněn u Zboží, u kterého to jeho povaha umožňuje, požádat Prodávajícího o úpravy Zboží uvedeného v katalogu. O takovou úpravu Kupující musí požádat prostřednictvím konfigurátoru umístěném v e-shopu, nebo prostřednictvím poznámek, které je možné učinit v průběhu procesu Objednávky. V případě, že to bude možné Prodávající požadavkům Kupujícího vyhoví. Pokud změna požadovaná Kupujícím nebude možná, bude o tom Kupující vyrozuměn. V případě jakýchkoliv změn oproti Zboží uvedeném v katalogu na webových stránkách Eshopu, půjde o zboží vyráběné na zakázku a dle přání a potřeb Kupujícího ve smyslu § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V takovém případě je Kupující srozuměn s tím, že nemá právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4) Výslovně se sjednává, že uvedením zboží v Eshopu není činěna ze strany Prodávajícího nabídka k uzavření smlouvy, ale jde pouze o presentaci zboží, které je v případě akceptace Objednávky Prodávající schopen dodat Kupujícímu za podmínek v Eshopu uvedených. Specifikací zboží na Eshopu, jeho cenou a dalšími informacemi u zboží uvedenými je však Prodávající vázán pouze v případě, že akceptuje Objednávku ze strany Kupujícího ohledně dodání takového zboží. 

 5) Prodávající je povinen obratem sdělit Kupujícímu, že jeho Objednávku obdržel, což se nepovažuje za akceptaci Objednávky. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku do 24 hodin po odeslání Objednávky. Po uplynutí této lhůty je možné zrušit Objednávku pouze na základě písemné dohody s Prodávajícím.

 6) Prodávající není povinen Objednávku (návrh na uzavření smlouvy) akceptovat. Ustanovení § 1732 odst. 2. se pro vztahy upravené těmito OP nepoužije. 

7) Prodávající do 7 dnů od obdržení Objednávky sdělí Kupujícímu, zda Objednávku akceptuje či nikoliv. V případě, že se jedná o zboží označené jako „Na zakázku“ či „Na zakázku.“ zašle Prodávající Kupujícímu fotografie uvedeného zboží z výroby, jakmile bude produkt vyroben. Kupující je povinen do 3 dnů takové zboží odsouhlasit, případně uvést v čem se uvedené zboží liší od jeho původní Objednávky. V případě, že kupující v uvedené lhůtě zboží neodsouhlasí a ani neuvede v čem se zboží liší od jeho původní Objednávky, má se za to, že zboží odsouhlasil. Kupující bere na vědomí, že po odsouhlasení zboží již není možné provádět jakékoliv úpravy zboží a není možné od Smlouvy odstoupit. V některých případech, především menších produktů pod 130 cm výšky, Prodávající Kupujícímu fotografie k odsouhlasení nezasílá.

8) Kupující souhlasí s použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Kupující sám.

 IIb. Uzavření Zprostředkované smlouvy

1) K uzavření Zprostředkované smlouvy dochází obdobným způsobem jako k uzavření Smlouvy dle čl. IIa těchto OP. Uvedená ustanovení se užijí přiměřeně povaze Zprostředkované smlouvy.

2) Kupující bere zejména na vědomí, že Prodávající je pouhým zprostředkovatelem uzavření Zprostředkované smlouvy, a že Zprostředkovanou smlouvu uzavírá Kupující přímo s Dodavatelem. Prodávající za Kupujícího u Dodavatele pouze objedná poptávané zboží na jeho účet a zprostředkuje zaplacení kupní ceny za zboží.

3) Kupující bere na vědomí, že Prodávající není účastníkem Zprostředkované smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Kupujícímu na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

4) Na písemné vyžádání Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu veškeré informace týkající se Dodavatele, kterými disponuje.

 

 

 

III. Prohlášení o informovanosti

1) Kupující prohlašuje, že se s dostatečným předstihem před odesláním objednávky mohl seznámit a také seznámil s následujícími informacemi: 

a) s totožností Prodávajícího, která je uvedena v Eshopu v sekci kontakty a také v čl. I. odst. 1 těchto VOP, 

b) označením zboží a popisem jeho hlavních vlastností, který je uveden u každé jednotlivé položky v Eshopu,

c) cenou zboží včetně všech daní a poplatků, jak je uvedeno u každé položky nabízené v Eshopu, 

d) možným způsobem platby, kterým je: 

při zaslání zboží při platbě předem: platba kartou, bezhotovostní převod,

e) možným způsobem dopravy, kterým je: 

prostřednictvím třetí osoby – smluvního dopravce

V případě uzavření Smlouvy je možné zboží převzít i osobně na pobočce Pecháčkova 1244/7 Praha

 

f) výší nákladů na dodání, které odpovídá ceně dopravy + balnému, které: 

je uvedeno v souhrnu Objednávky před jejím odesláním, 2

není uvedeno v souhrnu Objednávky a bude sděleno Kupujícímu následně Prodávajícím v případě, že u některé ze zvolených položek (zboží) bude výslovně uvedeno, že není možné použít standardní přepravu smluvního dopravce. V takovém případě je akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího účinná nejdříve dnem, kdy Kupující potvrdí svůj souhlas s výší nákladů na dodání. Kupující může v případě svého nesouhlasu s výší nákladů na dodání od své Objednávky odstoupit. V případě, že Kupující nepotvrdí svůj souhlas s výší nákladů na dodání do 7 dnů ode dne obdržení sdělení o takové výši, má se za to, že od Objednávky odstoupil. 

g) údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jak jsou popsány v těchto OP, 

h) o tom, že Smlouvy a Zprostředkovatelské smlouvy jsou uzavírány jako jednorázové, nikoliv na dobu určitou či neurčitou, 

i) právech ze záruky, jak jsou popsány v těchto OP, 

j) dalších podmínkách pro uplatňování práv z vadného plnění či ze záruky, jak jsou popsány v těchto OP, 

k) součástí hlavního smluvního vztahu dle těchto OP je dodání objednaného zboží, zajištění dodání zboží a zajištění balného. 

 

2) Prodávající dále sděluje Kupujícímu následující informace:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku nebudou Kupujícímu účtovány, 

b) zálohy nebudou požadovány, pokud není zvolena platební metoda 50% předem a 50% potom. V případě uzavření Zprostředkované smlouvy s Dodavatelem je vždy nutné zvolit platební metodu 50% předem a 50% potom, případně uhradit celou cenu za zboží, a to na základě údajů, které Kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty po ukončení Objednávky (v případě platby bankovním převodem), nebo po dokončení objednávky přesměrováním na platební bránu (v případě platby kartou online). Prodávající následně zajistí úhradu ceny za zboží na základě Zprostředkované smlouvy.

c) opakované plnění na základě jedné objednávky není možné, 

d) Smlouva, resp. Zprostředkované smlouva je uzavírána výhradně na jednu konkrétní dodávku, nikoliv na dobu určitou či neurčitou, 

e) ceny zboží zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na Eshopu u daného zboží; ceny jsou konečné, případné náklady na proclení u Zprostředkovaných smluv hradí Prodávající, 

f) cena dopravy uvedená shora platí pouze v případě, že je zboží dodáváno v rámci České republiky. Při dodávkách do ostatních zemí se použije přiměřeně ujednání odst. 1), f), b. tohoto článku, 

g) před odesláním Objednávky v rámci Eshopu má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, a to včetně změn zboží vloženého do košíku, 

h) náklady na dopravu a balné je splatné současně se splatností kupní ceny objednaného zboží. 

I) Cenová garance na eshopu. Dorovnání cenny vůči konkurentovi podléhá vždy schválení eshopu. Grance ceny platí pouze pro maloobchodní trh v ČR a pak podmínku, že si obchod vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí cenové garance, pokud by její poskytnutí mělo za následek prodej pod nákupní cenou. Garance nejnižší ceny platí pro ceny řádných konkurentů. Garance nejnižší ceny platí pro ceny konkurentů, kteří vedou v naší zemi svůj obchod řádně, na základě platných zákonů, odvádějí daně podle platných předpisů a zajišťují i služby a servis. Nevztahuje se tedy na ceny příležitostných prodejců, zahraničních firem či soukromých osob, které výrobek nabízejí pouze příležitostně. Konkurenční podnikatelský subjekt musí mít sídlo firmy v ČR a české IČO.(inspirovala jsem se u jiných eshopů, kteří to nabízejí, tak mají vždy podmínky)

 

Odstoupení od smlouvy

1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, není možné odstoupit od Smlouvy v případech, kdy předmětem Smlouvy je: 

a) dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

2) Pokud se nejedná o případ specifikovaný v odst. 1. tohoto článku, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Lhůta počíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o: 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

3) Odstoupení od Smlouvy dle odst. 2) tohoto článku je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu poštou na adresu sídla nebo mailem na adresu [email protected]

 4) Vzorový formulář odstoupení od Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto OP. 

5) Prodávající je povinen bezodkladně Kupujícímu potvrdit přijetí odstoupení od Smlouvy. 

6) V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen nepoškozené zboží vrátit Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. 

7) Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

8) Pokud Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

9) V případě odstoupení od Smlouvy nese Kupující náklady na vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží, pokud jej není možné vrátit obvyklou poštovní cestou, budou odpovídat nákladům na dodání zboží. 

10) Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal 

11) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

12) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

13) Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

14) V případě odstoupení od Zprostředkované smlouvy Kupující bere na vědomí, že účastníkem Zprostředkované smlouvy není Prodávající, ale Dodavatel, kterému je nutné adresovat odstoupení od Zprostředkované Smlouvy. Kupující zároveň bere na vědomí, že v případě Zprostředkované smlouvy bývají Dodavatelé zahraniční subjekty, u kterých mohou platit jiná pravidla a jiné právní předpisy pro odstoupení od takové Zprostředkované smlouvy, a kterými se smluvní vztah mezi Kupujícím a Dodavatelem řídí.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1) Kupující je povinen zboží převzít na místě, které si určil jako místo dodání v Objednávce, a to v termínu určeném Prodávajícím, pokud nebylo sjednáno jinak. V případě nepřevzetí zboží nese náklady na marné doručování Kupující.  

2) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat bezvadnost a množství zboží a v případě vad tyto sdělit Prodávajícímu neprodleně a zároveň odeslat Prodávajícímu fotografie, resp. video zachycující uvedení vady zboží, nebo odchylky v množství zboží. V případě porušení obalů je toto Kupující povinen řešit u přímo přepravcem/dopravcem a uvedené porušení obalů zdokumentovat fotografiemi, resp. videem, sdělit tuto skutečnost pokud je to možné přepravci/dopravci, a případně je i oprávněn zboží od dopravce nepřevzít. Pokud to porušení obalů umožní je Kupující zároveň povinen zdokumentovat i případný stav doručovaného zboží. Pozdější výtky učiněné v rozporu s tímto odstavcem nebudou považovány za oprávněné. 

3) Obvyklá doba dodání panny na zakázku je 45 dní v případě panny z TPE. V případě panny ze silikonu je obvyklá doba dodání 45 až 75 dní. Maximální doba dodání závisí na míře konfigurací a v některých případech může být delší (maximální doba dodání je na vyžádání dle konkrétní specifikace objednávky)

4) Doba dodání zboží může být aktuálně delší než je obvyklé, z důvodu pandemie covid-19.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ    

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění ze Smlouvy se řídí právním řádem ČR, zejména pak § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.

2) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména za to, že:

a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3) Ustanovení uvedená v odst. 2. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu jeho vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5) Vadou zboží není změna barvy zboží, resp. postupně měnící se barva zboží. Kupující bere na vědomí, že některé zboží, resp. jeho části, mohou podléhat postupem času, vlivem používání, či vlivem působení externích faktorů (např. sluneční svit, působení kapalin apod.) změnám v barevném provedení zboží. Stejně tak není vadou zboží, pokud se barevné provedení zboží zásadním způsobem neliší od barevného provedené zboží prezentovaného na Eshopu. Kupující bere na vědomí, že veškeré fotografie a ilustrace zboží prezentované na Eshopu jsou pouze ilustrativní.

6) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího podle podmínek stanovených Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří Přílohu č. 2 těchto OP.

 7) V případě Zprostředkované smlouvy odpovídá Prodávající Kupujícímu z práv z vadného plnění pouze v rozsahu služeb, které poskytuje přímo Prodávající, tj. zejména nedodání zboží, nebo prodleva s dodáním. Prodávající nikterak neodpovídá za jakost a kvalitu dodaného zboží. Odpovědnost Dodavatele z práv z vadného plnění týkajících se jakosti a kvality zboží je Kupující povinen řešit přímo s Dodavatelem sám. Prodávající je oprávněn poskytnout na vyžádání Kupujícího součinnost s případnou reklamací zboží u Dodavatele.

VII.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

2) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3) Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího, ze které stížnost obdržel.

4) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Česká obchodní inspekce je rovněž subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupních smluv, a to na základě o ochraně spotřebitele. 

5) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7) Kupující přistoupením k OP prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení popsaná v OP jsou pravdivá. Pokud by jakékoliv prohlášení Kupujícího dle OP nemělo být pravdivé, je Kupující povinen takovou skutečnost uvést v objednávce v políčku „Komentář k objednávce“, když akceptací takové objednávky Prodávajícím je sjednáno, že Kupující takové prohlášení neučinil. 

8) Kupující si je vědom, že mu koupí jakéhokoliv produktu na Eshopu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod., pokud není výslovně sjednáno jinak. 

 9) Kopii OP obdrží Kupující v příloze potvrzení o přijetí objednávky na jím uvedenou emailovou adresu. 

10) Daňový doklad obdrží Kupující při převzetí objednaného zboží.

11) Kupující bere na vědomí, že v případě Zprostředkované smlouvy negarantuje Prodávající přiložený návod v českém jazyce. Kupující může vyžádat návod českém (resp. jiném) jazyce přímo u Dodavatele.

12) Kupující bere na vědomí, že v případě Zprostředkované smlouvy neodpovídá prodávající za jakost a kvalitu zboží, ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

13) Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před takovou změnou či doplněním. 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Bližší podmínky shromažďování a ochrany osobních údajů jsou upraveny v Příloze 3 těchto OP.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou aktivitou Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

1) Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl při vyplňování Objednávky. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 2) Kupní smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

  

 

 

Obchodní podmínky pro fyzický podnik na adrese Pecháčkova 1244/7, 150 00 Praha 5

1) Úvodní ustanovení

a) tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých smluv mezi společností NH harbor, s.r.o., se sídlem Peháčkova 1244/7, 150 00 Praha 5, IČO: 07542399, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302603, dále jen „pronajímatel" nebo „společnost“ a "zákazníkem" nebo "nájemcem" v souvislosti nebo na základě pronájmu erotických pomůcek, konkrétně erotických silikonových pan (dále jen „erotická pomůcka“), nabízených společností na privat.naughtyharbor.cz, dále jen  „předmět nájmu“. 

b) tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí každé nájemní smlouvy a stanovují bližší podmínky pronájmu uzavřené mezi společností a zákazníkem, pokud se společnost se zákazníkem výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

d) tyto Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání jiných smluv mezi společností a zákazníkem, a to i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) než jen prostřednictvím internetových stránek privat.naughtyharbor.cz.

Internetové stránky  privat.naughtyharbor.cz nejsou určeny pro osoby mladší 18 let. Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny vstoupit na webové stránky, prohlížet jejich obsah, dozvídat se z nich jakékoli informace a tyto informace dále šířit.

2) PROHLÁŠENÍ o ochraně dat

Prohlašujeme, že data poskytnutá zákazníky společnosti slouží pouze pro účely identifikace při pronájmu erotických pomůcek ve společnosti, a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Každý zákazník se musí před uzavřením nájemní smlouvy a předáním erotické pomůcky do užívání prokázat platným dokladem totožnosti, případně cestovním pasem nebo platným průkazem o povolení k pobytu. 

3) Podmínky pronájmu erotických pomůcek

a/ zákazník musí být osobou starší 18 let.

b/ pro pronájem erotické pomůcky musí zákazník předložit platný doklad totožnosti, případně cestovní pas nebo platný průkaz o povolení k pobytu. 

c/ plnou cenu za nájemné erotické pomůcky včetně vratné zálohy uhradí zákazník na místě při předání erotické pomůcky k užívání. 

d/ ke každému pronájmu erotické pomůcky je stanovena vratná záloha. Její výše je 1.000,- Kč. Tato záloha slouží jako jistina pro případ poškození předmětu nájmu, případně k úhradě nájemného při překročení sjednané doby pronájmu, jak je uvedeno níže pod písm. g), na což je zákazník před započetím pronájmu upozorněn.

e) v případě poškození předmětu nájmu – erotické pomůcky zákazníkem bude oprava hrazena z této jistiny - vratné zálohy, stejně tak v případě překročení sjednané doby pronájmu, bude nájemné strženo z dané jistiny. V případě, že vratná záloha nebyla zaplacena nebo částka představující vzniklou škodu či nájemné převyšuje výši vratné zálohy, je zákazník povinen dlužnou částku neprodleně uhradit, a to hotově, nebo po písemné dohodě převodem na účet společnosti.

f) v případě vrácení předmětu nájmu – erotické pomůcky v technickém, fyzickém a optickém stavu, v jakém byl pronajat, je tato záloha zákazníkovi v plné výši vrácena.

g) cena za pronájem jedné erotické pomůcky je společností stanovena na 1.200,- Kč za půl hodiny doby trvání pronájmu a v případě doby trvání pronájmu 1 hodinu pak 1.900,- Kč. Při překročení sjednané doby pronájmu je zákazník povinen uhradit za každých započatých 10 minut dalšího trvání pronájmu erotické pomůcky částku ve výši 250,- Kč, a to až do doby řádného vrácení pronajaté erotické pomůcky společnosti. Počátek doby pronájmu erotické pomůcky je zapsán v rezervaci dané erotické pomůcky, kdy se za počátek doby pronájmu rozumí čas uvedený v rezervaci erotické pomůcky. Další služby viz ceník na internetových stránkých společnosti

h) použití erotické pomůcky je na vlastní nebezpečí zákazníka. Je výslovně zakázáno půjčovat pronajaté erotické pomůcky třetím osobám.

ch) v ceně nájemného předmětné erotické pomůcky je zahrnuto i její kompletní vyčištění a vydezinfikování, poskytnutí lubrikačního gelu a prezervativu. 

i) zákaznik si je vědom svého zdravotního stavu a sám odpovídá za případné komplikace zdravotního stavu vyplívajících z fyzické záteže během využívání služby.

4) Podmínky používání erotických pomůcek

a) každý zákazník je před pronájmem, tedy před předáním kterékoliv erotické pomůcky z nabídky společnosti do užívání zákazníkovi, proškolen k bezpečnému a opatrnému užívání, je seznámen s pravidly nakládání s danou erotickou pomůckou, a to zejména s ohledem na použité materiály a konstrukce, z nichž jsou erotické pomůcky vyrobeny, tedy aby nedošlo k jejich poškození, případně ke způsobení jakékoliv újmy zákazníkovi. 

b) společnost neodpovídá za chybné užívání předmětu nájmu – erotické pomůcky či užívání v rozporu s těmito obchodními podmínkami vedoucí ke škodě na majetku či zdraví zákazníka.

c) pronájem erotické pomůcky probíhá v privátu společnosti, a to na adrese Pecháčkova 1244/7, 150 00 Praha 5.

d) zákazník je povinen používat při pronájmu erotické pomůcky prezervativ, společnost neodpovídá zákazníkovi za jakékoliv poškození jeho zdraví, či onemocnění, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti může vzniknout. 

e) erotické pomůcky – erotické silikonové panny jsou určeny k pohlavnímu styku a jiným formám sexuálního uspokojení, vyjma určitých sexuálních praktik, a to fekál sex, pissing, BDSM a podobně.  

f) erotické pomůcky – erotické silikonové panny je zakázáno jakkoliv poškozovat, škrábat nehty nebo jinými ostrými předměty (např. piercingem), případně do nich dávat údery pěstí. 

g) erotické pomůcky – erotické silikonové panny je možné používat pouze v posteli, není možné je přemísťovat na jiná místa, např. na stůl, na židli, případně do sprchy. 

h) pro pohlavní styk s danou erotickou pomůckou je třeba vždy používat lubrikační gel, který je pro zákazníky k dispozici v daném pokoji na privátu. 

ch) pokud zákazník užívá pronajaté erotické pomůcky v rozporu s podmínkami a pravidly jejich užívání stanovenými v těchto obchodních podmínkách, je povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a nahradit společnosti v plné výši způsobenou škodu. 

 

5) Reklamace a škoda na předmětu nájmu

a) v případě, že zákazník nalezne na pronajaté erotické pomůcce jakoukoli vadu nebo nefunkčnost, je povinen společnosti ihned takovou vadu či nefunkčnost oznámit společnosti, a to před užitím erotické pomůcky. Zákazník se zavazuje, že v případě objevení vady či nefunkčnosti nebude předmět pronájmu užívat, a to až do okamžiku, kdy bude vada či nefunkčnost společností odstraněna. Zákazník není oprávněn sám svépomocí vady erotické pomůcky jakkoli odstraňovat.

b) v případě, že vada či nefunkčnost nebyla způsobena zákazníkem, má zákazník právo na vrácení již poskytnutého finančního plnění, a to v celé jeho výši, případně ve výši poměrné, objeví-li se vada či nefunkčnost v průběhu užívání erotické pomůcky v době trvání pronájmu. 

c) v případě zjevného rozdílu mezi fyzickým, optickým a technickým stavem pronajaté erotické pomůcky v době jejího předání zákazníkovi a jejím fyzickým, optickým a technickým stavem ve chvíli jejího vrácení zákazníkem, bude se zákazníkem zahájeno jednání o uhrazení celého rozsahu poškození erotické pomůcky, za které zákazník v plné výši odpovídá. 

8) Objednávky

Objednání předmětu nájmu probíhá následujícím způsobem:

a) telefonicky na čísle +420 721 634 362, emailem na adrese: [email protected]

b) osobní rezervací na adrese privátu, Pecháčkova 1244/7 150 00 Praha 5.

c) rezervací na internetových stránkách privat.naughtyharbor.cz

9) Závěrečná ustanovení

a) tyto Obchodní podmínky a právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí a budou vykládány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Touto volbou však není zákazník - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

b) je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

c) obchodní podmínky jsou archivovány společností v elektronické podobě.

d) smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

e) obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.naughtyharbor.cz a jsou rovněž k dispozici v písemné podobě na adrese privátu, Pecháčkova 1244/7, Praha 5.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 7.11.2018